عشق ورزیدن به کودک چگونه به افزایش هوش او کمک می کند؟

وقتی با عشق و محبت در همه ی موارد زندگی با کودک همراه می شویم، این عشق باعث می شود تا توانایی های مغز کودکمان چند برابر افزایش پیدا کند

کودک و بازی

نشانه والدین خوب، ٍثبت نام کودک در هر فعالیتی که دور و اطراف محله اشان باشد نیست، بلکه وقت گذاشتن و صرف وقت برای کودک است.

آموزش کودک در خلال بازی

کودکان در مسیر رشد خود روندی را طی می کنند که در بخش اعظمی از آن با هم مشترک می باشند و البته هستند کودکانی که صد در صد این مسیر را به گونه ای که محققان می گویند طی نکرده و روند رشد خاص خود را دارند . 

دسته - بازي

Advertisement