برچسب - پدر

کودک و پدر

کودک و رابطه عاطفی با پدر

کودک و رابطه ی عاطفی او با پدر می تواند از دوران جنینی شکل گرفته و تغییرات اساسی در ساختار هورمونی پدر نیز شکل بگیرد. هر چند که به دلیل ارتباط مستقیم کودک و مادر از دوران جنینی، این رابطه بین آن دو زودتر آغاز شده و هورمون ها و شرایط فیزیولوژیکی مادر...