برچسب - نظم کودکان

هفت نکته برای منظم کردن کودک

کودک خود را با این استراتژی های ساده، سربه راه کنید! کودک نو پا بد رفتاری می کند ناتانیل، کودک ۲  ساله، عاشق این است که با خواهر ۴ ساله اش شمشیر بازی کند. اما در زمان بازی، ضربه ای به سر دخترک می خورد و فریادش به آسمان می رود. مادرشان آنجلا، سراسیمه...