برچسب - خشم کودک یک ساله

خشونت والدین

خشونت کودک

خشونت کودک چیست؟آیا والدین حق دارند خشمگین شوند؟  عصبانی چطور؟ خشونت در کودک چیست؟ آیا کودکانی که رفتار خشونت آمیز از خود نشان می دهند را باید تنبیه کرد؟ اگر نه، چطور به آنها رفتار درست را آموزش دهیم؟ فرق بین خشم ، عصبانیت و عصبی بودن چیست؟ اینها...