برچسب - تنبیه دانش آموزان

تنبیه یا تشویق کودک

تنبیه یا تشویق کودک

 چرا تشویق، مؤثرتر از تنبیه کودکان است؟ تنبیه یا تشویق، مسئله این است! بسیاری از متخصصان تربیت کودک، والدین را راهنمایی می کنند تا سعی کنند رفتارهای بد کودک را نادیده بگیرند و به رفتارهای خوب او پاداش دهند. همانطور که بیشتر پدر و مادرها می دانند،...