برچسب - بوسیدن کودک

بوسیدن کودک

بوسیدن کودک توسط غریبه ها

وقتی ما از بچه ها، قبل از لمسشـان اجازه نمی گیریم؛ به آنها یـاد می دهیم هیـچ
حقـی در رابطه با بدن خود ندارند. آنها گمان می کنند که بدنشان خصوصی نیست
و متعلق به بزرگترها و یا کسانی است که به لحاظ بدنی و اجتماعی از آنها قویتر ترند