برچسب - اضطراب جدایی کودک یک ساله

بوسیدن کودک

وابستگی کودک و اضطراب جدایی

اولین وابستگی کودک به مادر که از طریق بند ناف ایجاد شده بعد از تولد کودک قطع می شود.
اما اغلب والدین خصوصا مادرها به دلیل نیازهای عاطفی خودشان، خواسته یا نا خواسته ،بند ناف های دیگری برای کودک خود ایجاد می کنند که تبدیل به وابستگی عاطفی او می شود .