برچسب - آموزش نظم به کودک سه ساله

هفت نکته برای منظم کردن کودک

کودک خود را با این استراتژی های ساده، سربه راه کنید! کودک نو پا بد رفتاری می کند ناتانیل، کودک ۲  ساله، عاشق این است که با خواهر ۴ ساله اش شمشیر بازی کند. اما در زمان بازی، ضربه ای به سر دخترک می خورد و فریادش به آسمان می رود. مادرشان آنجلا، سراسیمه...