زبان کودکی چیست؟

کودک چندین زبان گفتگو دارد که برای داشتن یک ارتباط موثر و خوب باید آنها را بشناسیم. نقاشی کودک یکی از بهترین ابزارهایی شناسایی این زبان و راه ورود به دنیای درون کودکان است

سوء تغذیه عاطفی چیست؟

هر کودک زبان عشقی دارد که باید با آن زبان با او صحبت کرد. گاهی اوقات کودکان چند زبان عشق دارند دکتر گری چاپمن و راس کمپل معتقد هستند کودکان 5 زبان عشق دارند...

مهارت آموزی کودکان

دسته - ویدئو

Advertisement