کارگاه آشنایی با مغزکودک (سرای محله کوهسار)

 14 آبان1397 کارگاه آشنایی با مغز کودک بر اساس شناخت مغزهای سه گانه در سرای محله کوهسار برگذار شد. 

کارگاه دوم مربی کودک خود باشید

کارگاه دوم " مربی کودک خود باشید" 24 فروردین 97 ساعت 10 تا 13

فرزندفردا

دسته - رویدادها