آموزش مهارت تفکر برای حل مشکلات کودکان “بخش اول”

رفتارهای نا مناسب کودکان، به والدین این آگاهی را می دهد که کودک آنها نیاز دارد تا مهارت هایی را بیاموزد. اما این مهارتها چیستند و چگونه باید متوجه آن شد؟  

مهارت آموزی به کودکان

دسته - تربيت كودك

بوسیدن کودک

وابستگی کودک و اضطراب جدایی

اولین وابستگی کودک به مادر که از طریق بند ناف ایجاد شده بعد از تولد کودک قطع می شود.
اما اغلب والدین خصوصا مادرها به دلیل نیازهای عاطفی خودشان، خواسته یا نا خواسته ،بند ناف های دیگری برای کودک خود ایجاد می کنند که تبدیل به وابستگی عاطفی او می شود .

Advertisement