آموزش مهارت تفکر برای حل مشکلات کودکان “بخش اول”

رفتارهای نا مناسب کودکان، به والدین این آگاهی را می دهد که کودک آنها نیاز دارد تا مهارت هایی را بیاموزد. اما این مهارتها چیستند و چگونه باید متوجه آن شد؟  

 مهارت آموزی به کودکان

دسته - تربيت كودك

Advertisement