کارگاه های فرزند پروری فریبا اباذری

گالری نقاشی

نقشه ی گنج کودک (3) رامتین احمدی  ۶ ساله از تهران

نقاشی کودک

مبینا آوریده  ۷ ساله از تهران

مفهوم تصاویر و اشکال در نقاشی کودک (1)

آدرینا قاسمی  ۵ ساله از تهران